Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ».

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σωματείου είναι η προβολή, καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης και ειδικότερα της τέχνης της φωτογραφίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Τον σκοπό του το σωματείο θα επιδιώκει να τον πραγματοποιήσει: Με την διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, προβολών, διαλέξεων, με θέματα που έχουν πάντοτε σχέση με τις τέχνες, τα γράμματα κα τις πνευματικές εν γένει δραστηριότητες. Με την πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών καλλιτεχνών φωτογράφων για τη διοργάνωση προβολών, διαλέξεων, εκθέσεων και σεμιναρίων γύρω από την δουλειά τους και τη φωτογραφία γενικώς. Με την πρόσκληση καλλιτεχνών και δασκάλων σε σχέση με άλλους καλλιτεχνικούς χώρους. Με την παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών βίντεο ή άλλων μέσων με θέματα φωτογραφικά ή γενικώς καλλιτεχνικά. Με την έκδοση περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων, αφισών, δελταρίων και τη δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας. Με την ίδρυση εντευκτηρίου, σκοτεινού θαλάμου, φωτογραφικού στούντιο, βιβλιοθήκης, καφενείου, γκαλερί. Με τη διοργάνωση ταξιδιών και εκδρομών με στόχο τη φωτογραφία και την καλλιτεχνική παιδεία. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσης κυκλικά και στο κέντρο σχέδιο μιας φωτογραφικής μηχανής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το σωματείο μπορεί να συμμετέχει σε δευτεροβάθμιες πολιτιστικές οργανώσεις και σε συναφείς ομοσπονδίες και να εκπροσωπείται σ' αυτές με αντιπροσώπους του, που εκλέγονται σύμφωνα με τα καταστατικά των αντίστοιχων ομοσπονδιών. Μπορεί να συνεργάζεται: Με πολιτιστικά σωματεία, με άλλους μαζικούς φορείς, ομίλους, σωματεία και ιδιώτες. Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και σε μέλη επισκέπτες.
1) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ενήλικας, Έλληνας ή ξένος, αρκεί: α) να αποδέχεται τους σκοπούς και εν γένει το καταστατικό του σωματείου, καθώς και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων και β) να καταβάλει την ετήσια εισφορά.

2) Μέλος Επισκέπτης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας ή ξένος που δεν είναι ενήλικας και επιθυμεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Σωματείου. Το μέλος Επισκέπτης απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς και δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κάθε τακτικό μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα αλλά και υποχρέωση:
α) Να μετέχει σε κάθε δραστηριότητα του σωματείου και να προωθεί τους σκοπούς του.
β) Να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων μέσα από τις διαδικασίες των οργάνων του.
γ) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα και τις αντιπροσωπείες του σωματείου.
δ) Να πληρώνει τις ετήσιες συνδρομές του και να βοηθάει την οικονομική ενίσχυση του σωματείου.
ε) Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Γ.Σ. που είναι σύμφωνες με το καταστατικό και έχουν ληφθεί με δημοκρατικές διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Τακτικό Μέλος του σωματείου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από έγγραφη προειδοποίηση για τους παρακάτω λόγους:
α) Όταν καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές του πάνω από 1 έτος.
β) Όταν παραβιάζει εσκεμμένα και επανειλημμένα το καταστατικό.
γ) Όταν ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και
δ) Όταν παρεμποδίζει την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
Η διαγραφή μέλους πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη έκτατη ή τακτική Γ.Σ. των μελών. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, η διαγραφή θεωρείται σαν να μην έγινε και ελέγχεται για την απόφαση αυτή το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Α. Τακτικοί πόροι είναι οι τακτικές ετήσιες εισφορές (συνδρομές) των τακτικών μελών. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από τη Γ.Σ. και είναι σε ΕΥΡΩ και καταβάλλεται στην αρχή του έτους ή σε δέκα (10) το πολύ μηνιαίες δόσεις. Β. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε άλλο έσοδο που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη παράγραφο και ενδεικτικώς, κάθε έκτατη εισφορά μέλους ή τρίτου, τυχόν προς το Σωματείο δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, κάθε επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση υπέρ των σκοπών του Σωματείου από μέρους του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και οργανισμών του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και τα έσοδα από πώληση εντύπων ή από τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών ή εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, ως και από κάθε άλλη προσφορά υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα του σωματείου είναι: Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Β) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ) Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Είναι επταμελές και η θητεία του δύο έτη. Η εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11

Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο - ανώτατο όργανο του σωματείου και ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα λοιπά όργανα του σωματείου. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές ή έκτακτες.
Α) Οι έκτακτες συγκαλούνται από το Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση σε κάθε μέλος και περιλαμβάνει ημερομηνία, ώρα, τόπο και θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι προσκλήσεις δίνονται τουλάχιστον 10 μέρες πριν από τη Γ.Σ.
Β) Οι τακτικές Γ.Σ. ανακοινώνονται σε ειδικό πίνακα (ταμπλό). Η ημερομηνία τους μπορεί να ορίζεται και από την προηγούμενη Γ.Σ.
Στην τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. μετέχουν όσα τακτικά μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι δύο μήνες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α) Αποφασίζει για τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. , εγκρίνει τον ισολογισμό και προϋπολογισμό, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη και το πρόγραμμα δράσης της επόμενης χρονιάς.
Β) Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αμέσως μετά την εκλογή δέχεται τις υποψηφιότητες και καταρτίζει το (ή τα) ψηφοδέλτια. Είναι επίσης υπεύθυνη για την ψηφοφορία και όλη την εκλογική διαδικασία και ανακηρύσσει τα μέλη των νέων οργάνων και αντιπροσωπειών.
Γ) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού Δ) Αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου και Ε) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.
Η τακτική Γ.Σ. γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου και πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες. Οι έκτακτες Γ.Σ. γίνονται:
Α) Με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Β) Με αίτηση στο Δ.Σ. υπογεγραμμένη τουλάχιστον από το 1/5 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του σωματείου. Το Δ.Σ. συγκαλεί την Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την υποβληθείσα αίτηση, στην οποία πρέπει να περιέχονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γ.Σ. εκλέγει Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση, κηρύσσει την έναρξη και λήξη της Γ.Σ., τηρεί τη σειρά στα θέματα ημερήσιας διάταξης, καταρτίζει κατάλογο ομιλητών, δίνει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, μόνη αρμόδια είναι η Γ.Σ. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά και τα υπογράφει στο τέλος της Συνέλευσης μαζί με τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται ονομαστικά ή με ανάταση χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή σε θέματα που αποφασίζει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γ.Σ. έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα μισά συν ένα από τα μέλη που πλήρωσαν τις συνδρομές τους. Τον έλεγχο κάνει ο Γραμματέας της Γ.Σ. με βάση ενημερωμένο κατάλογο που του χορηγεί ο ταμίας του Δ.Σ.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε 7 ημέρες, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με όσους προσέλθουν.

ΑΡΘΡΟ 17

Κάθε ένσταση για κάθε ψηφοφορία στη Γ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα στον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο οποίος την θέτει σε ψηφοφορία αμέσως και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε. Αν γίνει δεκτή η ένσταση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, αν όχι, τότε επικυρώνεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κάθε δύο χρόνια η τακτική Γ.Σ., που χαρακτηρίζεται εκλογοαπολογιστική, εκλέγει το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες για τις Ομοσπονδίες.
Α) Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια
Β) Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων
Γ) η κατανομή των εδρών των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πολλαπλασιάζετε το σύνολο των εδρών με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού και το γινόμενο διαιρείται με το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων. Το ακέραιο αποτέλεσμα εκφράζει τον αριθμό των εδρών που παίρνει ο συνδυασμός (ή μεμονωμένος υποψήφιος) στην Α' κατανομή. Οι έδρες που τυχόν δεν καλύφθηκαν στην Α' κατανομή δίνονται στους συνδυασμούς με βάση τη σειρά μεγαλύτερων κλασματικών τους υπολοίπων.
Δ) Αν υπάρχουν μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα τους σε κοινό ψηφοδέλτιο και σ' αυτή την περίπτωση κάθε μέλος μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς.
Ε) Δικαίωμα του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" έχει όποιο μέλος του σωματείου έχει εγγραφεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 19

Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συγκαλείτε με ευθύνη του Δ.Σ. πριν την λήξη δύο ετών από την προηγούμενη εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και με προειδοποίηση των μελών τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σύγκληση της.

ΑΡΘΡΟ 20

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται κατά σειρά προτίμησης επτά (7) μέλη. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρία (3) μέλη. Για κάθε Αντιπροσωπεία στις Ομοσπονδίες εκλέγονται τόσα μέλη, όσα ορίζει το καταστατικό της αντίστοιχης Ομοσπονδίας. Οι υπόλοιποι κατά σειρά προτίμησης σε κάθε όργανο ή αντιπροσωπεία, θεωρούνται αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 21

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΗΤΕΙΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Μέσα σε 7 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία. Μόλις συγκροτηθούν σε σώμα και το αργότερα μέσα σε επτά (7) ημέρες, συνέρχονται τα νεοεκλεγέντα μέλη σε κοινή σύσκεψη με τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. για ενημέρωση και παράδοση. Για την παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 22

Αν κατά την ψηφοφορία για κάποια θέση στο Δ.Σ. δεν συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με υποψήφιους τους δύο πρώτους που πλειοψήφησαν.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συγκαλείτε από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Έκτακτα συνεδριάζει, αν το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του ή ο Πρόεδρος. Κάθε έκτακτη συνεδρίαση γίνεται ύστερα από ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. τρεις μέρες πριν την σύγκληση του.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που γίνουν τρεις ψηφοφορίες χωρίς αποτέλεσμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη μέρα.

ΑΡΘΡΟ 25

Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις τακτικές ή έκτακτες συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ. και τη θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός, αποφασίζει για την συμπλήρωση του το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.., τακτική ή έκτακτη.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. διοικεί το σωματείο και το εκπροσωπεί σε κάθε προς τα έξω εμφάνιση, στις σχέσεις του με τρίτους. Διαχειρίζεται τα οικονομικά του σωματείου, κάνει προϋπολογισμό και ισολογισμό. Συγκαλεί Γ.Σ., ορίζει τις επιτροπές και γενικά αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα του σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γ.Σ. Συντονίζει, προγραμματίζει και υλοποιεί τις πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του σωματείου για την επίτευξη των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 27

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, στα οποία υπογράφουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος στην κάθε συνεδρίαση. Για τα πρακτικά τηρείται ειδικό αριθμημένο βιβλίο, θεωρημένο από τον Πρόεδρο του σωματείου. Κάθε νέο βιβλίο θα θεωρείται από τον Πρόεδρο των πρώτων συνεδριάσεων που θα χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στα δικαστήρια, σε κάθε αρχή, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ορίζει την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. στο οποίο προεδρεύει, λογοδοτεί στη Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ. και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε καθεμιά από τις παραπάνω ενέργειες.

ΑΡΘΡΟ 29

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο του σωματείου και τη σφραγίδα. Τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ., πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενο3ν εγγράφων, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και θέτει τη σφραγίδα στο σημείο που υπογράφει. Γενικά τηρεί κάθε απαραίτητο βιβλίο για τη λειτουργία του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30

ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.
Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής κα τις έκτακτες εισφορές και γενικά όλες τις παροχές των μελών προς το σωματείο. Επίσης πληρώνει ή εισπράττει κάθε ποσό από κάθε πηγή υπέρ του σωματείου. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγεί έντυπες αποδείξεις του σωματείου. Για κάθε δαπάνη πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ. Τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία και φυλάει σε αρχείο όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών και όλα τα έγγραφα του σοίματείου εισερχόμενα ή εξερχόμενα που έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Καταθέτει χρήματα του σωματείου σε Τράπεζες σε δύο ονόματα (Προέδρου και Ταμία) και αναλαμβάνει αυτά με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. που θα φέρει τη σφραγίδα του σωματείου. Με απόφαση του Δ.Σ. κρατάει ένα ποσό στο Ταμείο του σωματείου για αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών. Όλες τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να τις κάνει άλλο μέλος του Δ.Σ. με έγγραφη εξουσιοδότηση του ταμία. Αν ο ταμίας αδυνατεί πρόσκαιρα να ασκήσει τα καθήκοντα του, τα ασκεί το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 31

Γ' ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται στην ίδια ψηφοφορία με το Δ.Σ. και για το ίδιο χρονικό διάστημα (δύο έτη). Η Ε.Ε. ελέγχει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο τα οικονομικά του σωματείου, ασκώντας ταμειακό και διαχειριστικό έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλει τα πορίσματα της με σχετική έκθεση στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ
(α) Για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απαρτία του 14 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία % των παρόντων μελών.
(β) Το σωματείο μπορεί να αποφασίζει τη διάλυση του με έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απαρτία του 'Λ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία ΥΑ των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 33

Το Δ.Σ. αποφαίνεται για κάθε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 34

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 34 άρθρα συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ'άρθρο και στο σύνολο του από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη του στις 5 Ιουνίου 2007 στην Αλεξανδρούπολη και εξουσιοδοτείται η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου να το υποβάλει προς έγκριση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη , 5 Ιουνίου 2007

Ακολουθούν υπογραφές